Wednesday, 7 September 2011

ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္သားမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ပီးစာ

ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္သားမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ပီးစာ

ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္သားမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ပီးစာ
ရက္စြဲ၊ ဇြန္လ (၁၆)ရက္၊ ၂၀၁၁။

ေလးစားခ်စ္ခင္လွ်က္ -

အေရာင္းအရာ။ ။ ႏိုင္ငံတာကာ၌ “ရခိုင္ျပည္ကိုလိုနီဖ်က္သိမ္းေရးေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္။အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…
http://www.freerakhaing.blogspot.com
အဖရခိုင္ျပည္ႀကီးေရ တပါးသူလက္ေအာက္ ကိုလီုနီကၽြန္အျဖစ္ က်ေရာက္ျခင္းေရ (၂၂၆)ႏွစ္ ယွိပါၿပီ။ ယင္းကၽြန္သက္ အဆက္ဆက္မွာ န၀တ (နအဖ) စစ္အာဏာရွင္ငါးဆက္ စစ္ကၽြန္ဘ၀ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္မွာကား ရခိုင္လကၡဏာ အရပ္ရပ္ကို ေဖါက္ဖ်က္ဆီးလုယက္မႈခံရ ကာ ဇာတိမာန္ေပ်ာက္၊ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ေတ ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီးဗ်ာလ္ျဖစ္ေတ။ စစ္အာဏာရွင္႐ို႕ေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို စီမံကိန္းခ် လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္နီကတ္ေတ။ ပထမစီမံကိန္းအျဖစ္ စီးပြားကို အသီသတ္ေတ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသား႐ို႕ မိဘဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာၿမီမ်ားကို မတရားသိမ္းပိုက္ခံရျခင္း၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ အဓမၼလုပ္အား ခိုင္ေစျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ တားဆီးပိတ္ပင္းခံရျခင္း၊ ေငြညွစ္ေတာင္းခံရျခင္းျဖင့္ စီးပြားရီးကို အသီသတ္ကတ္ေတ။ ဒုတိယ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သြီးေႏွာကတ္ေတ။ ရခိုင္ျပည္ရွိ တပ္ရင္း (၃)ရင္းမွ တပ္ရင္းေပါင္း (၆၀)ထိ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားကာ စစ္ဗိုလ္စစ္သား မ်ားနန္႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္ယူငင္ေစကာ မတရားသြီးေႏွာကတ္ေတ။ တရားမ၀င္မယားမ်ားကား ဒုနန္႔ေဒးယွိသိမ့္ေရ။ တတိယ ေရွးေဟာင္းအေမြအနစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးကတ္ေတ။ ရခိုင္ျပည္၌ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈကို အေၾကာင္းျပကာ (BC ၆)ရာစုမွ တည္ရွိခဲ့ေရ ဓည၀တီၿမ့ိဳေတာ္ေဟာင္း အပါအ၀င္ ေရွးေဟာင္းၿမ့ိဳေတာ္မ်ားရွိ သမိုင္းအေမြအနစ္မ်ားကို ေဘာ္ဒူဇာနန္႔ တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးပစ္ကတ္ေတ။ အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖစ္ႏိုင္ေရ ေရွးေဟာင္းအမြီအနစ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္္ဆီးျခင္းျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အတိတ္သမိုင္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းကို ခံေနရေရ။

အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…

စစ္အာဏာရွင္ ငါးဆက္႐ို႕ေရ ရခိုင္ျပည္ကို အထက္ပါကဲ့သို႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အသီးသီးကို စစ္အာဏာနန္႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ မိမိ႐ို႕ လိုသလိုထင္တိုင္းခ်ဲလွဲ၍ အားမရေသးဘဲ (၂၀၀၈)ခု ဖြဲ႔စည္းပံု၌ ဒို႔အေရးသံုးပါး အတင္းအဓမၼ ထည့္သြင္းရြီးဆြဲကာ ထပ္မံကၽြန္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားနိန္ကတ္ေတ။ ယင္းနန္႔ ငါ႐ို႕ေရ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ကတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ဗ်ာလ္ ျဖစ္ေတ။ ေအေခတ္ေအခ်ိန္မွာ တာ၀န္မဲ့လူသားအျဖစ္သာ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ဆက္လက္လားကတ္ နိန္ထိုင္ကတ္ဖို႔ဆိုေက (၂၁) ရာစု မကုန္မီပင္ ရခိုင္ဆိုစြာ မ်ိဳးေပ်ာက္လားႏိုင္ေရ။

ကိုလိုနီကၽြန္သက္ အဆက္ဆက္မွာကား ရခိုင္သား မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္မ်ားေရ။ အမ်ိဳးသားေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တရားေရးစစ္ပြဲကို ရဲစြမ္း သတိၱရွိစြာ ေတာ္လွန္ခကတ္ေတ။ ဗမာပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာျဖစ္စီ၊ ၿဗိတိသွ်အရင္းသွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္မွာျဖစ္စီ၊ ျပည္ေထာင္စုေခတ္ ဖဆပလ၊ မဆလႏွင့္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္႐ို႕ကို ေအာင္လံမလွဲ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္တံုးပင္ ရွိေသးေရ။ ယင္းမ်ိဳးခ်စ္ အာဇာနည္မ်ားေရ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ေၾကပြန္သူမ်ား ျဖစ္ကတ္ေတ။

အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…

ငါ႐ို႕ေရ ယင္းမ်ိဳးခ်စ္ အာဇာနည္မ်ား၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး၊ တရားေရစစ္ပြဲကို ဆင္ႏြဲၾကရန္ လက္ဆင့္ကမ္း တာ၀န္ယူကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားေရး တိုက္ပြဲဆိုစြာ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာယွိေရ။ မိမိတိုင္းျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ခံရေက၊ မိမိတိုင္းျပည္ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္မႈကို ခံရေက ယင္းလူမ်ိဳးေရ အမ်ိဳးသားေရး တိုက္ပြဲကို မလြဲမေသြဆင္ႏြဲရေရ။ အခုလည္း ဗမာကိုလိုနီ ကၽြန္ဘ၀ျဖစ္ ေနရေရ ငါ႐ို႕လူမ်ိဳးမ်ားေရ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး တရားေရစစ္ပြဲကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ရန္ ရခိုင္သား/ရခိုင္သူမတိုင္းမွာ တာ၀န္ယွိေရ။ ယင္းတာ၀န္ကို အျခားသူပီးျခင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိ႐ို႕အသိ၊ မိမိ႐ို႕အလိမၼာနန္႔ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ေၾကပြန္ေအာင္ ညီညီညာညာ ထမ္းေဆာင္ကတ္ေမ။

အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…

ငါ႐ို႕ေရ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး တရားေရစစ္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရာမွာ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ေရ တိုက္ပြဲသ႑ာန္နန္႔ ေရစီေၾကာင္းအရ မတူၾကေပ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ အရင္းရွင္ေခတ္ထက္ (၂၁)ရာစုေခတ္ေရ တိုးတက္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အထူးေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာေရ။ နည္းစနစ္ႏွင့္ က်င့္သံုးပံု၊ နည္းပညာလည္း ေျပာင္းလြဲလာေရ။ (၂၁)ရာစုေခတ္ေရ နည္းပညာခံုပ်ံ ေက်ာ္လႊားလာေရ ေခတ္ျဖစ္ေတ။ ငါ႐ို႕ေရ ေခတ္နန္႔အညီ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုေရ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ေရ အာဏာရွင္မ်ားကို နည္းပညာႏွင့္အ သံုးျပဳၿပီး တဦးၿပီးတဦး ျပဳတ္က်နီကတ္ဗ်ာလ္ျဖစ္ေတ။ ငါ႐ို႕လည္း ဗမာကိုလိုနီကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း နည္းပညာကို အသံုးခ်ကာ Outline မွတဆင့္ ခ်ီတက္ကတ္ေမ။

အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ကို ခ်ျပပါေက ငါ႐ို႕လုပ္ေဆာင္ရဖို႔ တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ေရ သံုးမ်ိဳးယွိေရ။ ယင္းမွာ - (၁) သမိုင္းတရားခံ ေဖၚထုတ္ေရး၊
(၂) ဗမာကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္
(၃) ရခိုင္ျပည္ကိုယ္စားျပဳ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေပၚေရး ဟူ၍ Target သံုးခုကို ခ်မွတ္ထားေရး။ ဤသံုးခုကို ရခိုင္အမ်ိဳး သားတိုင္းတာ၀န္ကိုယ္စီယူကာ ေဖၚေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ေတ။ (အက်ယ္ကို ဤစာေရးသူ၏ တျခားေဆာင္းပါးတပုဒ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ေရး တိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ ေဆာင္းပါးမွာ႐ႈပါ။)

သမိုင္းတရားခံ ေဖၚထုတ္ေရးကိုကား ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ပညာတတ္ရခိုင္သား႐ို႕ တာ၀န္အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရ။ ဗမာ ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး တာ၀န္ကိုကား ျပည္ပေရာက္ ရခုိင္သားတိုင္း တာ၀န္ျဖစ္ေတ။ အထူးသျဖင့္ US ယွိ ရခိုင္သား႐ို႕ တာ၀န္ အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရ။ ရခိုင္ျပည္ကိုယ္စားျပဳ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး တာ၀န္ကိုကား သေဘာတရားႏွင့္ လက္တြီေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္ကြင္းဆင္းမႈေရ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား တာ၀န္အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရ။ ဤခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ေရ ေယဘူယ် ျဖစ္ႏိုင္ေျခယွိေရ။ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ရည္ရြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေတ။ မုခ်ပံုေသ ျဖစ္ရဖို႔ မဆိုလိုေပ။ ဤတိုက္ပြဲပံုသ႑ာန္ သံုးခုကိုရာ ရခိုင္သား မ်ားတာ၀န္ကိုယ္စီယူ၍ ထမ္းေဆာင္ကတ္ေက ရခိုင္ျပည္ေရ မုခ်ဧကန္ လြတ္လပ္ႏိုင္ေရ။

အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…

အဖရခိုင္ျပည္ႀကီးေရ မုခ်ဧကန္ ဗမာကိုလိုနီ ကၽြန္ျဖစ္နိန္ေရ။ ရခိုင္ျပည္ေရ သမိုင္းေနာက္ခံ ခိုင္ခိုင္ခံခံ ယွိေရ။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (United Nation Organization)၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ မလြတ္လပ္ေသးေရ တိုင္းျပည္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ (သို႔) ကိုလိုနီစနစ္ ပေပ်ာက္ေရးေကာင္စီ (United Nation Trusteeship Council)သာ ယွိ႐ိုးမွန္ေက တင္ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ေမ။ ႏိုင္ငံတကာ၌ “ရခိုင္ျပည္ကိုလိုနီဖ်က္သိမ္းေရးေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ကတ္ေမ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ေရ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခါသမယျဖစ္ေတ။ အေၾကာင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာက္ယွိေန ကတ္ေတ။ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တ႐ုပ္၊ ထိုင္၀န္၊ ၾသစေၾတလ်ား၊ ျပင္သစ္၊ ဒိန္းမတ္၊ မေလးရွား၊ နယူဇီလန္၊ ေနသာလန္၊ အေမရိကန္ စေရႏိုင္ငံမ်ား၌ ရခိုင္သားမ်ား မယွိေရ တိုင္းျပည္မယွိေပ။ ယင္းနန္႔ မိမိ႐ို႕ေရာက္ေတတိုင္းျပည္၊ မိမိ႐ို႕ေရာက္ေတေဒသမွ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ ေၾကပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကတ္ေမ။ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္သားမ်ားသာ တက္ၾကြႏိုးၾကားစြာ ပါ၀င္ေက ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းပီးရဖို႔ျဖစ္ေတ။

အို…မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား အေပါင္း႐ို႕…

AD ၁၇၈၄ ခု၊ ဒီဇဘၤာလ (၃၁)ရက္ေရ အဖရခိုင္ျပည္ႀကီး ထီးဆံုးနန္းဆံုး ဘုရင္ပါ က်ဆံုးေရနိန္႔ ရက္ျဖစ္ေတ။ ဤနိန္႔ဤရက္ႏွင့္ အျခားနိန္႔ရက္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ တၿပိဳင္နက္ ဆႏၵျပျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုျခင္း၊ စာတမ္းျပဳစုတင္ျပျခင္း စေရလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုရာ တၿပိဳင္နက္လုပ္ႏိုင္ေက ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးေကာင္စီေရ ဧကန္မုခ်အသိအမွတ္ ျပဳလာဖို႔ျဖစ္ေတ။ သမိုင္းအေထာက္ အထားခိုင္ခိုင္လံုလံုယွိေရ။ ငါ႐ို႕တိုင္းျပည္၊ ငါ႐ို႕လူမ်ိဳးမ်ားေရ “ဗမာကိုလိုနီပါ”လို႔ ေကာင္စီေရွ႕ေမွာက္သာ အစစ္ေဆးခံရေက မုခ်ဧကန္ ဗမာကိုလိုနီကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္လပ္ႏိုင္ေရ။ ယင္းနန္႔ ငါ႐ို႕ေရ ႏိုင္ငံတကာ၌ “ရခိုင္ျပည္ကိုလိုနီဖ်က္သိမ္းေရးေကာ္မတီ”ကို ဖြဲ႔စည္းကတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ရျခင္းျဖစ္ေတ။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားေရ (၂၁ ရာစု) နည္းပညာတိုးတက္မႈကို အသံုးခ်ကာ Outline မွတဆင့္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိပ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ပြဲရေအာင္ထိ ခ်ီတက္ကတ္ေမ။

ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မႈကို ျပကတ္ေမ။
ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္း တမိေပါက္ ညီအစ္ကိုယ္ရင္းခ်ာပမာ ခ်စ္ခင္ကတ္ေမ။

ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားကိုယ္စား
အရွင္ ေမဃိယ (ဓမၼာစရိယ)။

No comments:

Post a Comment